The Biophilia Educational Project is on the news!

Read the latest articles

Biophilia workshops in the Nordic countries

Read more

Learnteach

”Välkommen till Biophilia – kärlek till naturen i alla dess skepnader, från den allra minsta organismen till den mest enorma röda jätte som svävar långt borta i utkanten av universum. Biophilia lockar fram en rastlös nyfikenhet, en drift att utforska och upptäcka de svårfångade platser där vi möter naturen, där hon kittlar våra sinnen med färger, former och dofter.”

Biophilia är så mycket mer än bara en samling sånger som länkas samman av en gemensam idé eller ett koncept. Varje sång har en egen app, och därmed kan hela albumet betraktas som en app, eller en serie appar. När vi ställs inför nya saker kan det hända att orden sviker oss. Att kalla varje del för en ”sång” anser jag är att sätta för mycket fokus på en enskild aspekt av verket. Därför väljer jag att hädanefter använda ordet ”sångapp”.

Att lära ut är att lära sig en andra gång, och det stämmer in på Biophilia i dubbel bemärkelse: varje sångapp lär ut något om (minst) en aspekt av musik och (minst) en aspekt av naturen. Det är därför som rubriken för de här riktlinjerna är ”Learnteach” (lär in lär ut) – eftersom upplevelsen av att lära sig och att lära ut är oupplösligt sammanvävda. Learnteach innehåller förslag, spekulationer, idéer, länkar och kopplingar som kan vara till hjälp för att föra in Biophilia i klassrummet eller i andra undervisningssituationer.

Biophilia föddes som ett konstverk, men det blev snabbt tydligt att verket hade en bredare potential i utbildningssammanhang. Under den ursprungliga Biophilia-turnén hölls lokala workshops för barn och flera grundskolor i Reykjavik har deltagit i undervisningsexperiment där man har använt Biophilia med stor framgång. De idéer, aktiviteter och metoder som presenteras här är ett resultat av det arbetet: de har tänkts ut och testats av en rad kreativa, påhittiga och engagerade lärare och experter i olika sammanhang.

Det mänskliga psyket, musiken och naturen är alla system som balanserar på gränsen mellan ordning och kaos, och som föds genom att spänningar uppstår och släpps loss. Denna dynamiska syn på tingen framförs starkt i sångappar som Virus och Mutual Core. Här finns alltid mer under ytan än vad man kan tro vid första anblicken: det som kan verka skadligt och dåligt kan visa sig vara en livsviktig del av systemet. Vissa system i naturen är mer varaktiga och regelbundna än andra, som till exempel stjärnornas rörelser. Sådana pålitliga inslag finns även i musiken. Hur bisarrt ett musikstycke än kan vara så finns det alltid någon sorts mönster och rytm i det, och det är något som visar sig på olika sätt i Solstice, Moon och Crystalline.

Ett av de största problemen vi möter när vi ställs inför vetenskapen är frågan om skalan: skalan i tid och skalan i rum. En vanlig poplåt tilltalar oss på vår välbekanta, mänskliga skala. Biophilia bromsar vårt tempo och skruvar upp det igen, tar oss ner till molekylnivå och tillbaka upp, ut i galaxen och bortanför den. Det mikroskopiska utforskas i Virus, hastighet i Thunderbolt, långsamhet i Mutual Core, planeternas rörelser i Moon och Solstice och rymdens och tidens oändlighet i Cosmogony.

Det mänskliga sinnet arbetar på många olika sätt: verbal kommunikation är ett av dem, visuell presentation och musik är andra. Biophilia har en tydlig inriktning på att stimulera flera olika sinnen och det är synintryck och icke-verbala hörselintryck som står i centrum, vilket utgör ett välkommet avbrott från det starka verbala fokus som råder inom traditionell undervisning. Det ger också en djupare nivå av abstraktion än man normalt uppnår med ord. Personer som föredrar icke-verbala metoder får ofta ut väldigt mycket av Biophilia.

Biophilia är rastlös och nyfiken och söker inspiration från många olika källor, däribland traditionen inom västerländsk konstmusik från 1900-talet och andra musiktraditioner från hela världen. Exempel är den generativa musiken i Virus, skalorna i Dark Matter och rytmen i Hollow. Därtill kommer att instrumenten – harpor, Hang-trummor och olika elektroniska apparater – inte för med sig samma underförstådda betydelse och makt som finns i flyglar, violiner och gitarrer. På det sättet är den här musiken mer demokratisk än vad vi är vana vid.

Undervisning är liksom konst, musik och kärlek ett omstritt ämne. Motsatta krafter kolliderar och smittsamma idéer tar sig in i verksamhetens kärna, samtidigt som stora skaror människor tycks komma och gå utan förvarning, precis som universums mörka materia. Biophilia är en del av en sådan kraft, eller kanske snarare en infektion; ett frö som kan planteras, finna sitt släkte och eventuellt sprida sig genom stora delar av systemet, där det stöter på motstånd, anpassar sig och så småningom kanske förvandlas till något helt oigenkännligt. Vi får se.

Syftet med utbildningsprojektet Biophilia är att inspirera barn till att utforska sin egen kreativitet och att lära sig om musik, naturen och vetenskap med hjälp av ny teknik. Projektet har hittills främst riktat sig till barn i åldern 10–12 år, och programmet bygger på Björks Biophilia-app som innehåller en serie av sånger och interaktiva undervisningsinslag.

Eleverna lär sig genom att delta i praktiska övningar där de komponerar musik och samarbetar med varandra. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin musikaliska fantasi och skapa musik på ett impulsivt och intuitivt sätt, med inspiration från strukturer och fenomen i naturen.

Varje app har ett eget tema (som hör ihop med den motsvarande sången) där ett naturfenomen kombineras med ett musikteoretiskt inslag. Varje app innehåller följande: ett interaktivt spel baserat på sångens vetenskapliga och musikaliska ämne, en musikalisk animering av sången, animerade noter, text och en akademisk uppsats.

Alla som vill får gärna använda riktlinjerna och undervisningsmaterialet som ingår i Biophilia. Välkommen att ta steget in i Biophilia-världen via menyn till vänster.

Lyssna, lär och skapa!

Inom alla undervisningsprojekt finns ett antal praktiska omständigheter att ta hänsyn till. En mycket viktig aspekt är tiden. Biophilia erbjuder stora anpassningsmöjligheter på den punkten: från en sångapp på en timme till en hel kurs som sträcker sig över flera månader. Den kan ingå i ett undervisningsprogram i musik, naturkunskap eller teknik för en viss klass, eller vara ett temaprojekt för hela skolan som kan vara i en dag eller upp till en vecka.

En annan aspekt att ta hänsyn till är utrymmen och utrustning. Välutrustade klassrum för undervisning i musik och naturkunskap är ett stort plus, och de ska helst inte ligga alltför långt ifrån varandra. Trådlöst internet och bra uppkoppling är önskvärt, liksom allmänt anpassningsbara utrymmen där utrustning kan sättas upp och tas ner. Med detta sagt går det att göra mycket med väldigt lite, och många av aktiviteterna kräver endast minimala resurser.

I idealfallet bör Biophilia-undervisningen ledas av musik- och naturkunskapslärare. Lärare i bild, drama, dans, samhällskunskap, religion och andra ämnen kan ingå i lärarteamen. Att arbetet blir tvärvetenskapligt är en av de saker som är så fascinerande med Biophilia – det här är en utmärkt plattform för fruktbart samarbete över ämnesgränser som sällan överskrids. Ur undervisningssynpunkt har det också den stora fördelen att det motverkar kompartmentalisering av elevernas medvetanden och hjälper dem att se och söka upp kopplingar som de annars aldrig skulle ha upptäckt. Det bästa sättet att uppnå detta är att lärarna vistas i samma utrymme och turas om och samarbetar kring utförandet av aktiviteterna.

Biophilia passar för ett brett åldersspann. Även om Biophilia framför allt har använts av barn i åldern 10–12 kan även yngre barn lockas av vissa aspekter medan tonåringar och vuxna i högre grad kan uppskatta de känslomässiga djupen i vissa av sångapparna. Vissa mer abstrakta teman tycks till och med lämpa sig för arbete på akademisk nivå.

Biophilia kan på sätt och vis liknas vid en sandlåda: en fantastisk plats för lärande och upptäckter, där många olika slags äventyr och kreativa processer iscensätts med bara händerna eller avancerade verktyg som spadar, plasttraktorer och annat. Jag tycker mig se att Biophilia erbjuder något liknande för undervisningen, i form av spännande demokratiska och kreativa möjligheter för dagens skolor och lärosäten.

Att utvärdera elevernas prestationer är alltid en utmaning, och det gäller i ännu högre grad när aktiviteterna blir friare och mer komplexa. Lärarna bör emellertid kunna hitta sätt att hantera det problemet, med hänsyn till den elevgrupp det gäller och den mängd tid och utrymme som avsätts för projektet.

Learnteach innehåller några korta texter för varje sångapp. Texterna ger en teoretisk bakgrund och förslag på olika undervisningsaktiviteter. Följande typer finns:

 • En fråga som öppnar upp det område som behandlas i den sångapp som spelas. Frågorna är för det mesta både personliga och allmängiltiga, öppna och filosofiska men samtidigt precisa och tydliga.
 • Musikidé. Alla sångappar har en sådan, i vissa fall flera.
 • Naturfenomen och relevanta vetenskapliga teorier. För nästan alla sångapparna finns en sådan text, i vissa fall flera.
 • Mänskliga, känslomässiga och psykologiska teman för sångappen.
 • Kopplingar. Här lockar vi fram uppenbara och kanske mindre uppenbara kopplingar mellan musikaliska, naturrelaterade och kanske också mänskliga idéer i den aktuella sångappen.
 • Kopplingar mellan den aktuella sångappen och andra sångappar samt övergripande teman i Biophilia.
 • Aktiviteter: experiment, projekt med mera. Några exempel föreslås för varje sångapp. Här finns förslag på grundligt testade metoder och angreppssätt.
 • Överkurs. Mer komplexa aktiviteter för den som vill gräva djupare i den aktuella sångappen och som har extra tid och resurser för att gå ett steg längre.

Exempel.

Länkar till användbart material på nätet som hör ihop med sångappens teman.

 • Naturvetenskapligt exempel.
 • Musikaliskt exempel.
 • Aktivitetsexempel.
 • Mänskligt exempel.

Varje sång har en länk till en apphandledning, och här är även en länk till en allmän översikt för samtliga appar, av programmeraren Scott Snibbe: https://www.youtube.com/watch?v=n8c0x6dO2bg

Här följer en lista över inslag i undervisningen med Biophilia. Observera att det inte är meningen att alla dessa metoder alltid ska användas. Några av dem kanske inte är praktiska för dig att använda, och ännu viktigare är att det inte finns några regler för att de ska tillämpas i någon viss ordning – det beror bland annat på vilken sångapp man arbetar med.

Gemensam undervisning. Idealet är att alla lärarna samarbetar kring utförandet av de olika aktiviteter som presenteras.

En introduktion till appens musikaliska/naturrelaterade/mänskliga teman. Detta kan ske i form av en kort föreläsning som lärarteamet samarbetar kring, en film om ämnet, en stunds utbyte av idéer, en stencil eller liknande. Observera att denna del kan läggas senare i processen om det är meningen att eleverna själva ska upptäcka idéerna – eventuellt behövs den inte alls. Idéerna i M/N/H/C/BC-texterna kan vara till hjälp här, liksom många av de videoklipp som finns tillgängliga. Det här är ett perfekt tillfälle att göra eleverna uppmärksamma på kopplingarna mellan de musikaliska och vetenskapliga koncepten.

En stunds koncentration då man lyssnar till sångerna eller tittar på videorna. Sitt stilla, tänk på andningen och fokusera på den pågående upplevelsen – antingen direkt utan förberedelse eller kanske med sångappens inledande fråga i åtanke. För de mer lättillgängliga sångerna kan det här vara ett bra sätt att inleda, för andra kan man spara det till senare.

Barnets egen stund. Man bör avsätta en hel del tid till att låta eleverna experimentera med sångapparna på egen hand med hörlurar, så att den individuella kreativiteten får en chans att frodas.

Produkter. Se till att det finns möjlighet att dela resultatet av arbetet: det ska finnas en plats där eventuella konstverk, texter eller sånger som skapas kan spridas till omvärlden.

Sokratiska diskussionscirklar. För att knyta ihop och avsluta upplevelsen kan det vara värdefullt att sätta sig ner tillsammans en stund och diskutera, dela med sig, lyssna och smälta intrycken. Det bästa upplägget här är att gruppen helt enkelt sätter sig i en ring och tar sig tid att lyssna till allas upplevelser, synpunkter och tankar. I vissa fall kan det finnas frågor som behöver få svar omgående, i andra fall kan det handla mer om ett fritt flöde av tankar som utbyts.

Get the teaching guidelines

Om Biophilia

Utbildningsprojektet Biophilia är ett pilotprojekt i stor skala som bygger på samarbete mellan akademiker, forskare, konstnärer, lärare och elever/studenter på alla akademiska nivåer. Grundtanken i projektet är kreativitet som en undervisnings- och forskningsmetod (kannski frekar tool? Aktívara orð, gefur meira til kynna að þetta sé ferli þar sem eitthvað verður til) där musik, teknik och naturvetenskap länkas samman på ett innovativt sätt.

Projektet utgör ett exempel på dynamiskt samarbete mellan olika områden i samhället, till exempel utbildningssystemet, kulturella institutioner och institutioner för vetenskap och forskning. Det erbjuder en plattform för dialog och debatt som uppmuntrar till såväl personlig som social utveckling och därmed bidrar till ett hållbart samhälle där man aktivt utforskar nya tankesätt.
Projektet skapades ursprungligen av Björk Guðmundsdóttir, Reykjaviks stad och Islands universitet i samband med att Björk släppte sitt album Biophilia 2011.

Syftet med utbildningsprojektet Biophilia är att inspirera barn till att utforska sin egen kreativitet samtidigt som de lär sig om musik, naturen och vetenskap med hjälp av ny teknik. Projektet har hittills främst riktat sig till barn i åldern 10–12 år, och programmet bygger på Björks Biophilia-app som innehåller en serie av sånger och interaktiva undervisningsinslag.

Eleverna lär sig genom att delta i praktiska övningar där de komponerar musik och samarbetar med varandra. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin musikaliska fantasi, utvidga sina kreativa gränser och skapa musik på ett impulsivt och intuitivt sätt, med inspiration från strukturer och fenomen i naturen. Utbildningsprojektet Biophilia har potential att erbjuda konstnärliga upplevelser till barn som annars kanske inte skulle ha den möjligheten.

Med anledning av Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet under 2014 tog Islands regering initiativet till samarbete med de övriga nordiska länderna för att vidareutveckla projektet. Lokala nätverk för samarbete kring projektet håller på att inrättas i samtliga nordiska länder.

Read more about the Nordic collaboration here.

 • främja innovation i skolorna genom att utveckla undervisningsmetoder där man kombinerar naturvetenskap, kreativitet och teknik
 • bryta upp traditionell undervisningspraxis med ett tvärvetenskapligt angreppssätt där man rör sig mellan olika åldersgrupper, ämnen och vetenskapsgrenar
 • inrätta ett nätverk för samarbete mellan de nordiska länderna där man delar med sig av erfarenheter och idéer och vidareutvecklar projektet med utgångspunkt från gemensamma nordiska värderingar
 • uppmuntra barns och ungdomars intresse för kreativitet, naturvetenskap och teknik för att därmed på sikt öka de nordiska ländernas konkurrenskraft

År 2011 släppte Björk sitt album Biophilia, ett multimediaprojekt som omfattade ett studioalbum, ett appalbum för Ipad och Android samt en liveturné med specialtillverkade instrument och utbildningsseminarier. Appalbumet var det första i sitt slag: en helt interaktiv undervisningsenhet som komplement till albumet, där varje sång representeras av en egen pekskärmsapp. Varje app lyfter fram en viktig musikteoretisk aspekt (ackord, skalor, kontrapunkt osv.) och knyter samman den med ett motsvarande vetenskapligt fenomen.

Den isländska modellen för utbildningsprojektet Biophilia utvecklades 2011 under Björks ”Biophilia Recidency” på Island. Över sextio grundskoleelever från Reykjavik deltog i de första Biophilia-seminarierna i konserthuset Harpa, under ledning av lärare från Reykjavik och forskare från Islands universitet.

Sedan dess har modellen, som har utvecklats av Björk, Reykjaviks stad och Islands universitet, turnerat runt i världen och inspirerat barn i många olika länder, från Buenos Aires till New York till Tokyo.

Det isländska ministeriet för utbildning, vetenskap och kultur gjorde utbildningsprojektet Biophilia till en av sina huvudfrågor under ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet under 2014. Projektet kommer därför att införas och utvecklas i alla de nordiska länderna under de kommande två åren.

Syftet med utbildningsprojektet Biophilia är att inspirera barn till att utforska sin egen kreativitet och att lära sig om musik, naturen och vetenskap med hjälp av ny teknik. Projektet har hittills främst riktat sig till barn i åldern 10–12 år, och programmet bygger på Björks Biophilia-app som innehåller en serie av sånger och interaktiva undervisningsinslag.

Eleverna lär sig genom att delta i praktiska övningar där de komponerar musik och samarbetar med varandra. Deltagarna får möjlighet att utveckla sin musikaliska fantasi och skapa musik på ett impulsivt och intuitivt sätt, med inspiration från strukturer och fenomen i naturen.

Varje app har ett eget tema (som hör ihop med den motsvarande sången) där ett naturfenomen kombineras med ett musikteoretiskt inslag. Varje app innehåller följande: ett interaktivt spel baserat på sångens vetenskapliga och musikaliska ämne, en musikalisk animering av sången, animerade noter, text och en akademisk uppsats.

Alla som vill får gärna använda riktlinjerna och undervisningsmaterialet som ingår i Biophilia. Välkommen att ta steget in i Biophilia-världen via menyn till vänster.

Lyssna, lär och skapa!

Många olika personer har bidragit till utvecklingen av det nordiska undervisningsprojektet Biophilia. Tack till alla lärare som har undervisat med Biophilia i Reykjavik och till forskarna från Islands universitet. Ett särskilt tack till:

Björk, James Merry, Arnfríður (Adda Rúna) Valdimarsdóttir, Auður Rán Þorgeirsdóttir, Curver Thorodden, Guðrún Bachmann, Harpa Rut Hilmarsdóttir Skúli Gestsson, Elfa Lilja Gísladóttir, Björn Kristjánsson, Þórdís Guðmundsdóttir, Nanna Hlíf Ingvadóttir, Jens Karl Ísfjörð, María Sophusdóttir, Kristján Leósson, Ari Ólafsson, Ármann Halldórsson.

News

Loading news...

{{ formatDate(post.date) | date:"M/dd/yyyy HH:mm" }}

Utbildningsprojektet Biophilia är en dynamisk plattform som ständigt utvecklas. Genom att vi delar med oss av idéer och erfarenheter till varandra tror vi att projektet kan stärkas ytterligare.

Har du en idé eller en länk som du vill dela med dig av? Klicka nedan för att dela – ditt bidrag har betydelse!

Nordiska experter

Under 2014 hade Island ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet, plattformen för samarbete mellan de nordiska ländernas regeringar. Som ett led i ordförandeskapet tog de isländska myndigheterna initiativet till samarbete med de övriga nordiska länderna för att vidareutveckla utbildningsprojektet Biophilia.

Varje land väljer ut en region som ska delta i Biophilia-projektet. Var och en av dessa regioner har en styrande kommitté som ansvarar för att genomföra och utforma projektet i samarbete med lokala intressenter. De styrande kommittéerna utgör tillsammans det nordiska nätverket för samarbete kring utbildningsprojektet Biophilia.

Förväntade resultat av det nordiska samarbetet:

 • främja innovation i skolorna genom att utveckla undervisningsmetoder där man kombinerar naturvetenskap, kreativitet och teknik
 • bryta upp traditionell undervisningspraxis med ett tvärvetenskapligt angreppssätt där man rör sig mellan olika åldersgrupper, ämnen och vetenskapsgrenar
 • inrätta ett nätverk för samarbete mellan de nordiska länderna där man delar med sig av erfarenheter och idéer och vidareutvecklar projektet med utgångspunkt från gemensamma nordiska värderingar
 • uppmuntra barns och ungdomars intresse för kreativitet, naturvetenskap och teknik för att därmed på sikt öka de nordiska ländernas konkurrenskraft

Åland Islands: Mariehamn
Department of Education
NIPÅ
Ålands Music Institute

Denmark: Ålborg
National Center for Science, Technology and Health Education
University College Nordjylland
Jyske Musikkonservatorium

Faroe Islands: Torshavn
University of Faroe Islands
NAM
The Nordic House

Finland: Grankulla/Kaunainen
Grankulla municipality
Grankulla Musikinstitut
Helsinki Pop & Jazz conservatory
Martin Wegelius Institute

Greenland: Sisimiut
GUX – Gymnasiet in Sisimiut

Iceland: Reykjavík
Reykjavík City
University of Iceland
Björk Guðmundsdóttir

Norway: Stavanger, Strand municipality
Strand kommune school authorities
University of Stavanger
Jærmuseet

Sweden: Sundsvall
Kulturskolan i Sundsvall
Teknikhuset

Under 2014 träffades en grupp personer från olika nordiska länder, var och en expert inom sitt respektive område, på Island för att slipa och förfina sin undervisningsteknik inför projektet.

Gruppen bestod av Sunleif Rasmussen, en av Färöarnas främsta kompositörer; Anja Andersen, astrofysiker vid Dark Cosmology Centre (centret för kosmologi) på Niels Bohr- institutet i Danmark; Pipaluk Jörgensen, dramatiker och regissör från Grönland; Cecilia Björck, fil. dr. i musikpedagogik vid Göteborgs universitet; Esko Valtaoja, författare och professor i astronomi vid Åbo universitet; Alex Strömme, professor i vetenskaplig pedagogik vid Trondheims universitet; Guðrún Geirsdóttir, styrelseordförande för Centre for Teaching and Learning (pedagogiskt centrum) vid Islands universitet och professor i pedagogik, samt Björk Guðmundsdóttir.

Det arbete som utförts och de idéer som tagits fram av gruppen ligger till grund för riktlinjerna för undervisning med Biophilia. Riktlinjerna kommer att fortsätta utvecklas i samarbete med de nordiska regioner som deltar i projektet, eftersom särskilda ansträngningar ska göras för att införliva viktiga lokala fenomen och omständigheter.

Kontakt

Du som vill ha ytterligare information är välkommen att kontakta:

Auður Rán Þorgeirsdóttir, projektipäällikkö
Arnfríður Sólrún Valdimarsdóttir, projektipäällikkö

Ministry for Education, Science & Culture
Sölvhólsgata 4
150 Reykjavík
Iceland
Tel. +354 545 9500biophilia@mrn.is